Oferta pracy na stanowisko ds. inwestycji i utrzymania obiektów

8 grudnia 2023

Oferta pracy na stanowisko ds. inwestycji i utrzymania obiektów

 

Poszukuje: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (www.muzeumzamoyskich.pl)

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 08.12.2023 r.

Ważne do: 31.01.2024 r.

Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ogłasza nabór na:

Stanowisko ds. inwestycji i utrzymania obiektów

 

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), preferowany kierunek budownictwo
 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z procesem inwestycyjnym,
 • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office),

 

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane

 

Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

 1. planowanie zawierania i nadzorowanie zawartych umów serwisowych obiektów wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi,
 2. opracowywanie bieżących planów remontowych obiektów i infrastruktury występującej w obiektach Muzeum,
 3. opracowywanie założeń technicznych i zamawianie dokumentacji dotyczącej modernizacji technicznej obiektów i urządzeń,
 4. utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń w obiektach Muzeum w dobrym stanie technicznym poprzez stałą kontrolę wraz z monitorowaniem bieżącym oraz zgłaszaniem usterek do obsługi serwisowej,
 5. uczestniczenie w odbiorach i sporządzanie protokołów odbioru prac serwisowych i prac związanych z bieżącymi remontami,
 6. prawidłowe utrzymanie pod względem technicznym zarządzanych przez Muzeum obiektów,
 7. zgłaszanie usterek dotyczących zakończonych inwestycji lub remontów oraz organizowanie komisji usterkowych z wykonawcą i odpowiednimi technicznymi służbami zewnętrznymi,
 8. organizowanie komisji odbioru prac usuwających usterki oraz sporządzanie protokołów odbioru tych prac,
 9. zamawianie i kompletowanie dokumentacji techniczno-serwisowej,
 10. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań i prac związanych z utrzymaniem obiektów i serwisowaniem oraz remontami infrastruktury i obiektów budowlanych w Muzeum oraz innych z zakresu kompetencji działu wraz z oszacowaniem zamówienia,
 11. kontrolowanie i nadzorowanie stanu technicznego obiektów, a w szczególności zapewnienia okresowych przeglądów technicznych, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 12. planowanie, wdrażanie i nadzór nad wykonywaniem bieżących napraw obiektów i infrastruktury technicznej,
 13. współpraca z Działem Multimediów i IT w zakresie monitorowania stanu technicznego infrastruktury informatycznej oraz zgłaszanie do planu inwestycyjnego Muzeum zapotrzebowania obejmującego rozwój i wymianę infrastruktury informatycznej Muzeum,
 14. naprawa bieżąca sprzętu, urządzeń i wyposażenia w przypadku technicznych możliwości własnych, w tym drobnych prac elektrycznych, hydraulicznych, stolarskich, ślusarskich, tynkarsko-malarskich i remontowych oraz konserwacji zieleni urządzonej w Muzeum,
 15. współpraca z odpowiedzialnymi działami w pracach montażowych i demontażu organizowanych wystaw i wydarzeń oraz przygotowaniu sali,
 16. zapewnienie wsparcia technicznego merytorycznych komórek organizacyjnych Muzeum,
 17. określanie potrzeb w zakresie konserwacji, remontów i przebudowy trawników, rabat kwiatowych, drzewostanu itp.,
 18. organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia w media oraz materiały eksploatacyjne w tym woda, energia elektryczna, gaz oraz zapewnienie odbioru odpadów z terenu Muzeum,
 19. organizowanie zakupów wyposażenia Muzeum zgodnie z zapotrzebowaniem,
 20. opracowanie planów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prac konserwatorskich w obiektach nieruchomych należących do Muzeum oraz nowych potrzeb Muzeum ,
 21. udział w przygotowaniu wniosków dotyczących finansowania inwestycji, w tym dotacji celowych, promes itp.,
 22. przygotowanie przy udziale innych działów Muzeum dokumentacji niezbędnej do realizacji zlecanych na zewnątrz prac projektowych, kosztorysowych, konserwatorskich itp.,
 23. wykonywanie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem od organów administracji pozwoleń konserwatorskich, budowlanych, uzgodnień środowiskowych i innych niezbędnych w realizacji procesu inwestycyjnego oraz utrzymania zieleni,
 24. gromadzenie i kompletowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej (technicznej i konserwatorskiej) dotyczącej prac inwestycyjnych, konserwatorskich,
 25. reprezentowanie Muzeum w realizacji procesu inwestycyjnego,
 26. nadzór nad inwestycjami i remontami realizowanymi przez Muzeum we współpracy z odpowiednimi służbami i podmiotami zewnętrznymi świadczącymi w tym zakresie specjalistyczne usługi na rzecz Muzeum,
 27. organizację odbiorów technicznych inwestycji i remontów,
 28. nadzór nad realizacją prac remontowych i konserwatorskich we współpracy w właściwymi służbami,
 29. inicjowanie i uczestnictwo w przygotowaniu i wykonaniu projektów realizowanych przez Muzeum,
 30. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i oszacowania na realizację zadań inwestycyjnych, w szczególności prac projektowych, konserwatorskich, remontowych itp. we współpracy z komórkami organizacyjnymi Muzeum, na rzecz których będzie realizowane zadanie
 31. nadzór nad utrzymaniem zieleni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce
 32. nadzór nad pracownikami Sekcji Utrzymania i Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Technicznej

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl lub Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kadry@muzeumzamoyskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji i utrzymania obiektów”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Alert Systemowy