Zasady zwiedzania

ZASADY ZWIEDZANIAPAŁAC


zwiedzanie w grupach do 25 osób, pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika, ok. 50 min; dzienna ilość biletów jest limitowana

Zwiedzanie z nagraniem dostępne również w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i ukraińskim (tylko dla grup zorganizowanych).


GALERIA SZTUKI SOCREALIZMU, POWOZOWNIA


zwiedzanie indywidualne


KAPLICA, POKÓJ KSIĘDZA STEFANA WYSZYŃSKIEGO


zwiedzanie indywidualne


REZERWACJA
wtorek – piątek od 10.00 do 15.00


tel. +48 81 852 83 10
e-mail: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl

Online: REZERWUJ BILET

KASA CZYNNA 9:30 – 16:00 (w dniach otwarcia ekspozycji Muzeum)

Brak możliwości rezerwacji biletów na bezpłatny wstęp do pałacu w środy (wydawanie biletów tylko w kasie danego dnia).Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych


Zespół pałacowy w Kozłówce wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim powinni sprawować również zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

 1. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
 2. Ze względu na szczególny charakter wnętrz pałacowych i ich bezpieczeństwo zwiedzanie Pałacu odbywa się w grupach, pod opieką pracownika Muzeum z odtworzeniem nagrania przewodnika. Zwiedzający wchodzą do Pałacu w grupach od 1 do 25 osób.
 3. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających. W sezonie letnim może powodować to brak możliwości wejścia do pałacu w godzinach popołudniowych.
 4. Zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu, Powozowni i Kaplicy odbywa się indywidualnie.
 5. Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 6. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.
 7. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, siadanie na meblach, wchodzenie na zabytkowe dywany.
 8. Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła, statywów, kijków do selfie i innych urządzeń. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek, może spowodować skutki prawne.
 9. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 10. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 11. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych, wyjątek stanowi pies przewodnik dla osoby niewidomej.
 12. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 13. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody. Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki inwalidzkie mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby z niepełnosprawnością. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich. Dla osób mających problemy z poruszaniem Muzeum udostępnia wózek inwalidzki w Pałacu.
 14. Wejście do Galerii Sztuki Socrealizmu możliwe jest po pokonaniu stopnia o wysokości 16 cm. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 15. Wejście do Kaplicy możliwe jest po pokonaniu niskiego progu. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 16. W Powozowni brak jest progów i nierówności poziomów pomieszczeń.
 17. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Regulamin pobytu na terenie zabytkowego parku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 


 1. Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za pomnik historii. Podlega on ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 t. j.).
 2. Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać od 9:00 do zmierzchu.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do poszanowania zasad zachowania się na terenach chronionych.
 4. Zespół pałacowo-parkowy jest monitorowany.
 5. Na terenie parku i dziedzińca zabrania się:
 • jeżdżenia wszelkimi pojazdami (za wyjątkiem pojazdów gospodarczych tutejszego Muzeum oraz w przypadkach szczególnych za zgodą Dyrekcji Muzeum);
 • jeżdżenia konno;
 • wprowadzania psów bez smyczy;
 • zakłócania ciszy, w tym używania odbiorników radiowych i innych urządzeń audio bez słuchawek;
 • niszczenia roślinności, zbierania grzybów i zrywania kwiatów;
 • niszczenia urządzeń i obiektów;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenów zieleni i alejek parkowych;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny, a także kąpania się w niej;
 • płoszenia i dokarmiania ptactwa i zwierzyny;
 • prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 • umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum;
 • przebywania na terenie parku po zmroku bez zezwolenia Dyrekcji Muzeum.
 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Naruszenie powyższych zasad może narazić Państwa na odpowiedzialność karną na mocy ustawy cytowanej w ust. 1.
 3. Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) mogą być realizowane jedynie za pisemną zgodą Dyrekcji Muzeum. Do podania należy dołączyć kopię certyfikatu UAVO oraz kopię umowy ubezpieczenia OC. Drony powinny być oznaczone poprzez umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego, a operator wykonujący czynności lotnicze ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1497 t.j. z 9 sierpnia 2019).

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia parku.

Alert Systemowy