Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U.2019 poz.123 oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj.Dz.U.2019 poz.134.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.muzeumzamoyskich.pl/products prowadzony jest przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,  Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.
1.2. Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie Internetowym.
1.3. Definicje:
a) Dane – dane osobowe Klienta podane przez niego przy rejestracji, w trakcie korzystania ze Sklepu  Internetowego;
b) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c) Dostawa – usługa przewozowa dokonywana za pośrednictwem Poczty Polskiej wraz z określeniem kosztów wymienionych w cenniku dostaw znajdującym się w menu „Dostawa i  Płatność” pod adresem https://www.muzeumzamoyskich.pl/products;
d) Dowód zakupu –paragon lub faktura wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  tj. Dz.U.2018 poz. 2174 i innymi przepisami prawa;
e) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepiku Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży;
f) Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
g) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2019 poz.1145 ze zm.);
i) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
j) Koszyk – lista towarów wybranych z pośród oferowanych w e-sklepie;
k) Kupujący –klient lub konsument;
l) Towar – dostępna w e-sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Oferta w e-sklepie obejmuje publikacje książkowe;
m) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Muzeum Zamoyskich  w Kozłówce;
n) Sklep internetowy/E-sklep Muzeum dostępny pod adresem internetowym: https://www.muzeumzamoyskich.pl/products, umożliwiający zakup towaru za pośrednictwem internetu;
o) Sprzedawca – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka, działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj.Dz.U.2019 poz.917) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.2018 poz.1983), posiadające NIP 7140001859 oraz REGON 431201294, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie pod nr 11, zwane dalej „Muzeum”, adres poczty elektronicznej: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl kontakt telefoniczny: (+48 81) 8528310.
p) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu;
q) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Muzeum na rzecz Klienta za pośrednictwem e-sklepu;
r) Ustawa o prawach konsumenta, dalej „Ustawa” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2019 poz.134);
s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Sprzedawcą.

2. Formularz zamówienia
2.1. W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa elektroniczna nabycia towaru poprzez formularz zamówienia. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów  za pośrednictwem sieci internetowej. Informacje o towarach e-sklepu znajdują się na stronie https://www.muzeumzamoyskich.pl/products.
2.2. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w e-sklepie i akceptacji Regulaminu. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie e-sklepu „Zamów”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie e-sklepu).
2.3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta będącego osobą fizyczną następujących danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji : imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, miejsce dostawy towarów.
W wypadku Klientów niebędących osobą fizyczną niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze e-sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Muzeum oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.5. Wszystkie elementy Sklepu Internetowego, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (też ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią̨ przedmiot praw wyłącznych Muzeum i jego dostawców/kooperantów i są̨ chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Klient zobowiązuje się̨ do niewprowadzania w e-sklepie jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody Muzeum z zawartości e-sklepu w inny sposób niż określony w Regulaminie.
2.6. Klient nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania zakupionych towarów albo opisów towarów w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w e-sklepie zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu.
3.2. Cena towaru uwidoczniona na stronie e-sklepie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach e-sklepie w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w e-sklepie za pomocą formularza zamówień.
a) Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w e-sklepie zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu.
b) Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
c) Wiadomość, o której mowa powyżej, zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, istotnych elementach zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
d) Klient może składać Zamówienie w e-sklepie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
e) Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura lub paragon.
f) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez  udostępnienie Regulaminu na stronie e-sklepu oraz  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. b). Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym e-sklepu Sprzedawcy.
g) W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia umowa sprzedaży zostaje rozwiązana. Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w pkt b) powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze.
h) W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
̶- częściowa realizacja: wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
̶  anulowanie całości zamówienia: jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, e-sklep  zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 8.5. poniżej.

4. Sposoby i terminy płatności za towar
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi tylko jeden sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży tj. płatność internetowa w systemie Przelewy24 na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany poniżej:
Bank: Bank Pekao S.A. I /o w Lubartowie, numer rachunku: 31 1240 2409 1111 0000 3603 0974
4.2. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w wskazanym terminie nie nastąpi wpłata na wskazane w punkcie powyżej konto Muzeum, Zamówienie zostanie anulowane, a umowa sprzedaży rozwiązana.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru towaru
5.1. Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku dostawy towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient proszony jest o kontakt indywidualny z Muzeum pod adresem: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl.
5.2. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru są wskazywane Klientowi na stronie e-sklepu w zakładce „Dostawa i Płatność” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
5.3. Sprzedawane towary są wolne od wad.
5.4. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostawę towaru, korzystając z usługi przesyłki Poczty Polskiej.
5.5. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych i termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę towaru do Klienta przez Pocztę Polską. Początek biegu terminu realizacji zamówienia towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności pracownika Poczty Polskiej, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi Internetowemu rozpatrzenie reklamacji.
5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 3.3. b) Regulaminu oraz dołączenie do przesyłki paragonu lub  faktury .

6. Reklamacja towaru
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:                                               
a) pisemnie na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  numeru zamówienia,  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;  żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub  odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar wadliwy na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.
6.7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na stronie e-sklepu lub w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 3.3. b) Regulaminu.
6.8. Muzeum nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl
7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zawarty  jest w rozdziale 9 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego  towaru;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7.4. Po upływie terminu wskazanego powyżej, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa.
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w e-sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Sprzedawca sam nie odbiera produktu od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.
7.8. Zwracany towar musi być kompletny. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Umowy zawierane poprzez e-sklep zawierane są w języku polskim.
8.2. Informacje zawarte na stronie e-sklepu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego
8.3. Zmiana Regulaminu: Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw  ̶  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.muzeumzamoyskich.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
8.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
8.6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia odwołania.
8.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj.Dz.U.2019 poz.123, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj.Dz.U.2019 poz.134 oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.muzeumzamoyskich.pl

10.Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz poniższy można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 Kamionka
Sklep Internetowy
https://www.muzeumzamoyskich.pl/products


 – Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………………………………………………….……………………………………………………….………………
– Data zawarcia umowy………………………………….………../odbioru………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………….………….…..……………………………….
– Adres konsumenta ………………………………………………………….………….……..…………………………………..
– Podpis konsumenta …………………………………………………………………….…………………..…………………….
– Data ………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

 

Alert Systemowy