Bilety

PAŁAC


bilet normalny    40,00 zł *
bilet ulgowy        30,00 zł *
bezpłatnie: w środy (dzienna ilość wstępów jest limitowana)

*cena obejmuje zwiedzanie w grupach do 25 osób pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika, ok. 50 min

REZERWUJ BILET

Brak możliwości rezerwacji biletów na bezpłatny wstęp do pałacu w środy (wydawanie biletów tylko w kasie danego dnia).

 

GALERIA SZTUKI


bilet normalny    16,00 zł
bilet ulgowy        12,00 zł


POWOZOWNIA


bilet normalny     14,00 zł
bilet ulgowy         10,00 zł


KARNET
obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki, Kaplica)


normalny    56,00 zł
ulgowy        42,00 zł


KARNET DLA DUŻEJ RODZINY NR 1
obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki, Kaplica)


Wynosi         35,00 zł od osoby**


KARNET DLA DUŻEJ RODZINY NR 2
obejmuje Powozownię, Galerię Sztuki, Kaplicę


Wynosi          20,00 zł od osoby**

** Jeden karnet dla Dużej Rodziny przysługuje jednej osobie legitymującej się Kartą Dużej Rodziny, którą należy okazać upoważnionemu pracownikowi muzeum.


POZOSTAŁE OPŁATY:


Parking:
samochody osobowe, motocykle           15 zł
autokary, busy                                            50 zł
kampery pozostające na parkingu
przaz całą noc                                            60 zł

Zwiedzanie specjalne (w grupach do 5 osób)
Pałacu i Kaplicy                                        500 zł
Galerii Sztuki                                           500 zł
i ekspozycji plenerowej

 

OPŁATA ULGOWA
za wstęp do Muzeum przysługuje:


 • uczniom i studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie do ukończenia 26 roku życia (na podstawie okazanej legitymacji szkolnej, słuchacza, studenckiej, doktoranta oraz dokumentu potwierdzającego wiek);
 • emerytom, rencistom, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (na podstawie okazanej legitymacji emeryta, legitymacji rencisty, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz dokumentu potwierdzającego wiek);
 • nauczycielom (na podstawie okazanej legitymacji nauczyciela);
 • kombatantom (na podstawie okazanego zaświadczenia albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie);
 • posiadaczom legitymacji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych uczestniczących w programie Europejskie Karty Młodzieżowej EURO<26;
 • posiadaczom międzynarodowych legitymacji imiennych ISIC, ITIC, IYTC oraz krajowej karty TIC; osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

   

WSTĘP BEZPŁATNY
do Muzeum przysługuje:


 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”, odznakami honorowymi: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” (na podstawie okazanej legitymacji poświadczającej nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy; oraz przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9  ustawy);
 • pracownikom muzeów (na podstawie okazanej legitymacji służbowej pracowników muzeów);
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) (na podstawie okazanej legitymacji Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282) (na podstawie okazanej Karty Polaka);
 • dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek);
 • przewodnikom i pilotom turystycznym;
 • nauczycielom oraz innym osobom, które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum w ramach zajęć programowych (1 opiekun na 10 osób);
 • nauczycielom akademickim i studentom uczelni artystycznych oraz kierunków historycznych, zwiedzających Muzeum w ramach zajęć dydaktycznych;
 • dziennikarzom odwiedzającym Muzeum;
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.
   

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.

Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.

Alert Systemowy