Projekty UE

POIiŚ 2014–2020

POIiŚ 2014–2020
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.:

„Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

nr POIS.08.01.00-00-0016/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


O projekcie

 


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” nr POIS.08.01.00-00-0016/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


Cele projektu

Celem projektu jest zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego, zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum oraz zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów i zwiedzających.


Celem bezpośrednim jest:

    przeprowadzenie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich w budynkach oficyny północnej, oficyny południowej z częścią teatralni i w dawnej stajni;
    zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowej działalności kulturalnej;
    dostosowanie obiektów i oferty programowej Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych;
    wdrożenie nowej szerszej oferty kulturalno-edukacyjnej;
    utworzenie i modernizacja wystaw stałych;
    zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;
    rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.


Celem pośrednim jest:

    zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muzeum i całego regionu;
    rozwój społeczno-ekonomiczny Kozłówki oraz Lubelszczyzny;
    zwiększenie powszechnego udziału w życiu kulturalnym;
    wzrost poziomu edukacji kulturowej społeczeństwa;
    zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dla osiągnięcia powyższych celów, w ramach przedmiotowego projektu, przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w budynkach: oficyny północnej,  oficyny południowej wraz z wykonaniem łącznika między oficyną a teatralnią, teatralni oraz dawnej stajni.

Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie umożliwią przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu planuje się także zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych obiektów, który będzie wykorzystywany na cele związane z wdrażaniem działań kulturalno-edukacyjnych, w tym też na potrzeby tworzonych nowych wystaw stałych.
Dodatkowo, w ramach projektu, zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji.


Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej w dotychczas nieużytkowanych i niszczejących zabytkowych obiektach. Nowa przestrzeń kulturowa wyniesie 2 174,60 m2 i stanowić będzie 85,79% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem.

W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowy program kulturalno-edukacyjny, którego celem będzie: podniesienie jakości uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna społeczeństwa, wypracowanie mechanizmów ułatwiających prowadzenie efektywnego dialogu społecznego, aktywizacja środowiska lokalnej społeczności oraz turystów.


Szczegółowy opis  nowo wdrażanej oferty kulturalno-edukacyjnej:

Projekt zakłada stworzenie nowych ofert i programów dla odwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, przywołujących wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji. Z drugiej strony, jako swoisty „chichot historii”, według słów Adama Zamoyskiego, syna ostatnich właścicieli majątku, uznać należy to, że znalazły tu miejsce zbiory sztuki z lat 1949-1955, gloryfikujące nową, socjalistyczną rzeczywistość. Poprzez zestawienie tych dwóch okresów jest okazja pokazać zagładę starego świata, wspaniałej kultury, pełnej dzieł sztuki, pięknych przedmiotów i to, co przyniosło ze sobą przyjście nowego człowieka, nowej ideologii, nowej władzy. Jest to również okazja do budowania u odwiedzających muzeum świadomości historycznej i kulturalnej, odpowiedzialności za kulturę, jaka spoczywa na każdym obywatelu.

W ramach projektu planowane jest udostępnienie turystom dodatkowej infrastruktury, która nie była do tej pory dostępna – oficyn północnej i południowej, dawnej stajni remontowej oraz sali
na piętrze teatralni. Miejsca te zostaną przeznaczone na nowe stałe wystawy, wykorzystujące urządzenia i programy multimedialne oraz zakładające interakcję ze zwiedzającymi. W ofercie znajdą się także cykle działań, odbywających się w nowych przestrzeniach, powiązane ze sobą tematycznie.

W ramach projektu „Akademia kozłowiecka” realizowane będą cykle wykładów i spotkań oraz zajęć praktycznych – warsztatów, kursów, pokazów, przybliżających dawną kulturę ziemiańską. Organizowane będą także prezentacje różnorodnych wystaw, którym towarzyszyć będą pokazy technik sztuk plastycznych, z możliwością ich wypróbowania przez publiczność. Posiadając salę widowiskowo-wystawienniczą Muzeum będzie mieć możliwość wystawiania przedstawień teatralnych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, współpracując z mieszkańcami gminy, powiatu czy województwa. Będzie także zaspokajać potrzeby muzyczne swoich gości, organizując koncerty, przeglądy, np. chórów, kursy muzyczne. Zostaną urządzone atelier, w których artyści będą mieć możliwość pracy twórczej, z możliwością obserwowania procesu twórczego przez zwiedzających.

Zostanie rozszerzona oferta zajęć edukacyjnych i warsztatów związanych tematycznie
z charakterem zbiorów Muzeum, a także z problematyką organizowanych wystaw czasowych. Oferta edukacyjna skierowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych oraz seniorów, obejmie też osoby niepełnosprawne.

Ponadto na etapie eksploatacji zostaną utworzone 3 nowe trwałe miejsca pracy
na stanowiskach: specjalista ds. edukacji, pomoc muzealna, asystent muzealny.

 

Wartość projektu

Planowany koszt całkowity projektu wynosi      40 685 475,39 zł,

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi     24 787 334,92 zł.

 

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2023 r.


Informacja o potencjalnych nieprawidłowościachINFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Poniżej link do dedykowanej strony serwisu POIiŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


Konferencja prasowa

14 marca 2019 r. w naszym Muzeum odbyła się konferencja prasowa oficjalnie rozpoczynająca projekt pod nazwą: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski.

Ważnym elementem spotkania był także media tour, ukazujący naocznie faktyczny stan budynków, które będą remontowane. Przedstawicielom mediów zaprezentowany został też kalendarz imprez i wydarzeń kozłowieckich na 2018 rok.
 

https://www.youtube.com/watch?v=tITWPXYc8-I


Kontakt

DYREKTOR MUZEUM
Jerzy Dębski
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 

ZASTĘPCA DYREKTORA
Sławomir Grzechnik
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 

KONTAKT Z MEDIAMI
Agata Ulanowska
tel. 818528318
promocja@muzeumzamoyskich.pl
 


PATRONATY MEDIALNE

Projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakończenie tego projektu oraz osiągnięte rezultaty – został objęty patronatem medialnym przez TVP 3 Lublin, Radio Lublin, redakcję miesięcznika „Spotkania z Zbytkami” oraz portal Muzealnictwo.com 


Podpisanie umów z wykonawcami

W dniu 15 marca 2018 r. w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podpisano umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym WUDIMEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na zarządzanie projektem pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W dniu 21 czerwca 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum w składzie: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. S.K. oraz J.S. Hamilton Poland S.A. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W spotkaniu w dniu 24 października 2018 r. w sprawie podpisania umowy na realizacją robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach realizowanego projektu udział wzięli:
- ze strony Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – Dyrektor oraz członkowie Zespołu ds. Zarządzania Projektem,
- przedstawiciele Wudimeks Sp. z o.o. z Częstochowy - Zarządzającego projektem,
- przedstawiciele konsorcjum: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. S.K. oraz J.S. Hamilton Poland S.A. - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
- przedstawiciele Wykonawcy robót – Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. z Daleszyc k/Kielc.

 


Prace w styczniu 2019

Oficyna Północna i Południowa

•    skuwanie tynków piwnic, parteru oraz piętra,
•    rozbiórka istniejących ścianek w oficynie północnej,
•    skucie warstwy wykończeniowej posadzek piwnic i parteru,
•    rozbiórka pieców kaflowych,
•    wykonanie przekuć i wstawienie nadproży stalowych,
•    wykonanie podbicia fundamentów w oficynie północnej.

Wizyta na budowie: https://www.facebook.com/MuzeumZamoyskichKozlowka/videos/240733146824757/

 


Prace w lutym 2019

Oficyna Północna

•    podbicia fundamentów,
•    roboty rozbiórkowe (wykucia otworów w ścianach, pogłębienie wnęk okiennych, rozbiórka stropów, rozbiórka pokrycia dachu),
•    ściany murowane – uzupełnienia,
•    piece kaflowe i kominki, (rozbiórka pieców, oczyszczenie kafli),
•    konstrukcja dachu, (murłaty, podwaliny, słupy, ramy górne, krokwie, miecze),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe (zerwanie posadzek, rozbiórka, wywiezienie gruzu),
•    pogłębienie piwnic (wykopy, wywiezienie gruzu).

Oficyna Południowa

•    roboty rozbiórkowe (wykucia otworów w ścianach, pogłębienie wnęk okiennych, rozbiórka stropów),
•    ściany murowane (wykucia otworów w ścianach, pogłębienie wnęk okiennych),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe (zerwanie posadzek, rozbiórka, wywiezienie gruzu),
•    podłoża i posadzki – pogłębienie piwnic (wykopy, wywiezienie gruzu),
•    tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe (obicie tynków, skucie nierówności, wywiezienie gruzu).

 


Prace w marcu 2019

Oficyna Północna

•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych ,
•    konstrukcja dachu (nowa więźba dachowa),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    opłaszczowanie stropów,
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki keramzytem,
•    rekonstrukcja kominów.

Oficyna Południowa

•    roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane, stropy),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych) ,
•    nadproża z belek stalowych, montaż,
•    podłoża i posadzki - roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe,
•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    opłaszczowanie stropów,
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem.

Stajnia

•    roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane),
•    wykonanie ściągów stalowych,
•    zabezpieczenie spękanych murów z zewnątrz.

 


Prace w kwietniu 2019

Oficyna Północna

•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
•    wykonanie ścianek działowych,
•    piece kaflowe i kominki (czyszczenie i konserwacja kafli),
•    konstrukcja dachu (nowa więźba dachowa),
•    podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem,
•    rekonstrukcja kominów i lukarn,
•    izolacja pozioma – iniekcja,
•    wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Oficyna Południowa

•    roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane),
•    ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
•    rozbiórka stropów (konstrukcja drewniana),
•    nadproża z belek stalowych, montaż,
•    podłoża i posadzki, roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
•    tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe,  
•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),  
•    wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem.


Prace w maju 2019

Oficyna Północna

•    wykonywanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    rekonstrukcja lukarn,
•    izolacja pozioma metodą iniekcji.

Oficyna Południowa

•    rozbiórka stropów (konstrukcje drewniane),
•    wykonywanie nadproży stalowych,
•    pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży.

Stajnia

•    rozbiórka posadzek parteru,
•    wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych (w trakcie).

 


Prace w czerwcu 2019

Oficyna Północna

•    zamurowanie części otworów drzwiowych,
•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    rekonstrukcja kominów,
•    rekonstrukcja lukarn,
•    izolacja pozioma metodą iniekcji,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie chudego betonu,
•    montaż części nadproży,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

•    zamurowanie części otworów drzwiowych,
•    montaż części nadproży,
•    pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży,
•    montaż belek HEB,
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

•    rozbiórka posadzek parteru,
•    wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych.

 


Prace w lipcu 2019

Oficyna Północna

•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    rekonstrukcja lukarn,
•    wykonanie części instalacji kanalizacyjnej wraz z bruzdowaniem pionów instalacyjnych,
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie jastrychu
•    montaż części nadproży,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

•    pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży,
•    podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

•    zabezpieczenie spękanych murów z zewnątrz,
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    rekonstrukcja lukarny,
•    rozbiórka posadzek parteru,
•    wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych,
•    wykonanie kanału wraz z położeniem wentylacji,
•    wykonanie schodów parter-poddasze.

 


Prace w sierpniu 2019

Oficyna Północna

•    wykonanie ścianek działowych,
•    czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie jastrychu,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    wykonanie części instalacji elektrycznej,
•    wykonanie kanału wraz z położeniem wentylacji,
•    wykonanie schodów parter-poddasze,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych.

 


Prace we wrześniu 2019 r.

Oficyna Północna

•    wykonanie ścianek działowych,
•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie jastrychu,
•    zamurowanie pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych,
•    wykonanie fundamentów pod zbiornik gazu.

Oficyna Południowa

•    montaż belek HEB,
•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej,
•    wykonanie fundamentów pod zbiornik gazu.

Stajnia

•    wykonanie części instalacji elektrycznej,
•    wykonanie schodów parter-poddasze,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych.


Prace w październiku 2019 r.

Oficyna Północna

•    dach – roboty pokrywcze blachą,
•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    zamurowanie pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
•    oprzewodowanie instalacji elektrycznych,
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    renowacja obramowań okiennych i drzwiowych,
•    renowacja gzymsu,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wstawienie okien na parterze,
•    wykonanie żelbetowych schodów wejściowych.
 

Oficyna Południowa

•    montaż nadproży z ceowników,
•    wykonanie chudego betonu,
•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie tynków zewnętrznych.
 

Stajnia
 

•    izolacja pionowa ścian fundamentowych,
•    wykonanie dociepleń ścian od wewnątrz,
•    wykonanie docieplenia dachu.


Prace w listopadzie 2019 r.

Oficyna Północna

•    rekonstrukcja kominów,
•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wstawienie okien na parterze.

Oficyna Południowa

•    wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie tynków zewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie dociepleń ścian od wewnątrz,
•    wykonanie docieplenia dachu,
•    wykonanie schodów żelbetowych wraz z pochylnią.


Prace w grudniu 2019

Oficyna Północna

•    zamurowanie części otworów drzwiowych,
•    wykonanie części ścianek działowych murowanych,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wstawienie części okien na piętrze i w piwnicy,
•    docieplenie dachu,
•    wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu,
•    wykonanie tynków wewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie schodów żelbetowych wraz z pochylnią.

Kotłownia północna

•    położenie części posadzki,
•    montaż kotłowni,
•    wykonanie odwiertów pod pompy ciepła.

Kotłownia południowa

•    wykonanie prac wyburzeniowych.


Prace w styczniu 2020

Oficyna Północna

•    zamurowanie części pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
•    wstawienie części okien w piwnicy,
•    docieplenie dachu.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu.

Stajnia

•    wykonanie schodów żelbetowych wraz z pochylnią.

Kotłownia północna

•    montaż kotłowni.

Kotłownia południowa

•    wykonanie wylewek,
•    wykonanie komina.


Prace w lutym 2020

Oficyna Północna

•    docieplenie dachu,
•    roboty przy wykonaniu faset.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu,
•    zamurowanie otworów drzwiowych,
•    wykonanie tynków wewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie ściągów stalowych,
•    instalacja elektryczna,
•    wykonanie tynków wewnętrznych,
•    wykonanie docieplenia dachu,
•    wykonanie ścianek działowych,
•    wykonanie okładzin z płytek.

Kotłownia południowa

•    wykonanie komina,
•    wykonanie sufitu podwieszanego.
 

 


Kapsuła czasu – wiadomość dla potomnych

W dniu 19 marca 2020 roku w oficynie północnej, u szczytu schodów na pierwszym piętrze budynku, została zamurowana butelka z wiadomością dla potomnych. W zalakowanej butelce została umieszczona informacja o treści:

Budynek wyremontowany w ramach projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt jest zakończeniem wieloletniego planu rewitalizacji całego zespołu pałacowo-parkowego.

W tym momencie w Polsce ogłoszony jest stan zagrożenia epidemiologicznego spowodowany koronawirusem (COVID-19), w związku z tym działalność Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest częściowo ograniczona. Wszyscy liczymy, że sytuacja niebawem wróci do normy.

Anna Fic-Lazor - p.o. Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


Prace w marcu 2020

Oficyna Północna

•    czyszczenie i konserwacja kafli,
•    wstawienie okien na piętrze,
•    docieplenie dachu,
•    prace płytkarskie,
•    wykonanie wzmocnienia pod piece,
•    schody żelbetowe.

Oficyna Południowa

•    wykonanie jastrychu.
•    wykonanie tynków wewnętrznych.

Stajnia

•    wykonanie części instalacji elektrycznej,
•    wykonanie ścianek działowych,
•    wykonanie okładzin z płytek.

Kotłownia południowa

•    montaż kotłowni


Podpisanie pierwszych umów na dostawę wyposażenia

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej” w dniu 10 kwietnia 2020 roku zostały zawarte umowy w zakresie części 2, 4 i 6 zamówienia tj. na dostawę i montaż: mebli biurowych i archiwizacyjnych, dodatkowego wyposażenie toalet oraz mebli kuchennych z firmą Bener Michał Benka z siedzibą w Gdańsku.

 


Prace w kwietniu 2020 r.

Oficyna Północna

•    czyszczenie i konserwacja kafli,
•    piece kaflowe i kominki (prace odtworzeniowe),
•     wstawienie okien na piętrze,
•    docieplenie dachu,
•    prace płytkarskie,
•    wykonanie wzmocnienia pod piece,
•    schody żelbetowe,
•    malowanie elewacji.


Oficyna Południowa

•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    wykonanie robót pokrywczych blacharskich,
•    prace płytkarskie,
•    instalacje elektryczne.


Stajnia
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    malowanie elewacji,
•    wykonanie schodów parter poddasze,
•    wykonanie żelbetowych schodów oraz pochylni.


Kotłownia południowa

•    montaż kotłowni

 

Zagospodarowanie terenu
•    wykonanie robót drogowych,
•    wykonanie schodów zewnętrznych.

 


Prace w maju 2020 r.

Oficyna Północna
•    piece kaflowe i kominki (prace odtworzeniowe),
•    roboty pokrywcze blacharskie,
•    wstawienie okien na piętrze,
•    docieplenie dachu,
•    prace płytkarskie,
•    wykonanie wzmocnienia pod piece,
•    malowanie elewacji,
•    wstawienie parapetów wewnętrznych.


Oficyna Południowa
•    malowanie tynków zewnętrznych,
•    wykonanie robót pokrywczych blacharskich,
•    prace płytkarskie,
•    instalacje elektryczne,
•    wstawienie kraty,
•    wstawienie parapetów wewnętrznych.


Stajnia
•    wykonanie tynków zewnętrznych,
•    wstawienie drzwi zewnętrznych.


Kotłownia południowa
•    montaż kotłowni


Zagospodarowanie terenu
•    wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
•    wykonanie robót drogowych,
•    wykonanie schodów zewnętrznych.

 


Prace w czerwcu 2020 r.

Oficyna Północna

 • piece kaflowe i kominki (prace odtworzeniowe),
 • montaż rozdzielnic elektrycznych,
 • wykonanie gzymsów drewnianych nad łazienkami,
 • wykonanie gzymsów drewnianych nad łazienkami,
 • montaż grzejników,
 • montaż drzwi wewnętrznych,
 •  montaż okładziny schodów z kamienia,
 • montaż centrali wentylacyjnej,
 • montaż czujek pożarowych.

Oficyna Południowa

 • malowanie tynków zewnętrznych,
 • wykonanie robót pokrywczych blacharskich,
 • prace płytkarskie,
 • instalacje elektryczne,
 • ścianki gipsowo-kartonowe,
 • wstawienie kraty,
 • wstawienie parapetów wewnętrznych,
 • montaż rozdzielnic elektrycznych.

Stajnia

 • montaż drzwi zewnętrznych drewnianych,
 • montaż central wentylacyjnych,
 • montaż rozdzielnic elektrycznych,
 • montaż czujek pożarowych.

Kotłownia południowa

 • montaż kotłowni

 


Prace w lipcu 2020 r.

Oficyna północna

• piece kaflowe plus kominki (roboty odtworzeniowe),
• roboty przy wykonaniu faset,
• montaż rozdzielnic elektrycznych,
• montaż grzejników,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• montaż okładziny schodów z kamienia,
• malowanie poddasza,

 

Oficyna południowa

• wykonanie tynków zewnętrznych,
• malowanie tynków zewnętrznych,
• prace płytkarskie,
• ścianki gipsowo-kartonowe,
• oprzewodowanie niskich prądów

 

Stajnia

• montaż czujek pożarowych,
• wykonanie parkietu


Prace w sierpniu 2020 r.

Oficyna Północna

• oprzewodowanie instalacji elektrycznych,
• roboty przy wykonaniu faset,
• wykonanie tynków wewnętrznych,
• prace płytkarskie,
• malowanie poddasza,
• malowanie pierwszego piętra,
• montaż czujek pożarowych,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• montaż podłóg drewnianych,
• montaż rozdzielnic elektrycznych

 

Oficyna Południowa  

• wykonanie tynków zewnętrznych,
• malowanie tynków zewnętrznych,
• ścianki gipsowo-kartonowe,
• oprzewodowanie niskich prądów

 

Stajnia

• wykonanie parkietu,
• obudowy belek drewnianych,
• montaż lamp i osprzętu elektrycznego


Prace we wrześniu 2020 r.

Oficyna Północna

• piece kaflowe plus kominki (roboty odtworzeniowe),
• roboty przy wykonaniu faset,
• prace płytkarskie,
• montaż grzejników,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• montaż podłóg drewnianych,
• montaż osprzętu elektrycznego

 

Oficyna Południowa

• wykonanie tynków zewnętrznych,
• malowanie tynków zewnętrznych,
• prace płytkarskie,
• oprzewodowanie niskich prądów,
• montaż rozdzielnic elektrycznych,
• montaż drzwi,

 

Stajnia

• montaż lamp i osprzętu elektrycznego

 

Zagospodarowanie terenu

• wykonanie robót drogowych,
• wykonanie schodów zewnętrznych

Inne

weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: nawilżacze, osuszacze, tekstylia


Wizyta Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE

W dniu 30 września 2020 roku do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zawitała sejmowa Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Członkowie komisji w towarzystwie pani Bożeny Ćwiek, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, oraz pani Anny Fic-Lazor, dyrektor Muzeum, zapoznali się ze stanem prac w budynkach zespołu pałacowego remontowanych ze środków unijnych. Podczas pobytu w Kozłówce członkowie podkomisji zwiedzili ekspozycje muzealne: wnętrza pałacu i kaplicy Zamoyskich oraz Powozownię i Galerię Sztuki Socrealizmu. Wizytę zakończyło spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Zbigniewem Wojciechowskim.


Prace w październiku 2020 r.

Oficyna Północna

• malowanie parteru,
• montaż podłóg drewnianych,
• montaż osprzętu elektrycznego,
• montaż podnośnika dla niepełnosprawnych,
• montaż okładzin ścian łazienek

 

Oficyna Południowa

• prace płytkarskie,
• montaż sufitu podwieszanego pom. 120,
• montaż drzwi - 80%,
• wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni,
• zabudowa gipsowo-kartonowa - poddasze teatralni

 

Stajnia

• parkiet na poddaszu
 


Inne

weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: meble, sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników


Prace w listopadzie 2020 r.

Oficyna Północna

•  Prace płytkarskie - zakończono
•  Montaż drzwi wewnętrznych - zakończono
•  Malowanie parteru - zakończono
•  Montaż podłóg drewnianych - zakończono
•  Montaż osprzętu elektrycznego - zakończono
•  Montaż podnośnika dla niepełn. - zakończono


Oficyna Południowa

•  Instalacje elektryczne
•  Montaż sufitu podwieszanego pom. 120 - zakończono
•  Montaż drzwi
•  Wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni
•  Zabudowa gk poddasze teatralni


Stajnia

•  Parkiet na poddaszu - zakończono
•  Posadzka żywiczna - zakończono
•  Balustrady i ścianki szklane - zakończono


Zagospodarowanie terenu
 

•  Wymiana ziemi oraz niwelacja terenów zielonych – zakończono


Inne

•   Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów
•   Dostarczono nawilżacze i osuszacze

 


Prace w grudniu 2020 r.

Oficyna Południowa

• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
• Instalacja kanalizacji sanitarnej - zakończono
• Prace płytkarskie
• Instalacje elektryczne - zakończono
• Montaż osprzętu elektrycznego
• Malowanie klatki schodowej teatralni
• Malowanie I piętra
• Malowanie parteru
• Zabudowa gk poddasze teatralni - zakończono
• Prace parkieciarskie
• Montaż windy
• Montaż okładzin kamiennych


Inne:

• Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów
• Weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room


Prace w styczniu 2021 r.

Oficyna Południowa

•  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - zakończono
•  Prace płytkarskie
•  Instalacje elektryczne - zakończono
•  Montaż osprzętu elektrycznego
•  Malowanie klatki schodowej teatralni - zakończono
•  Malowanie I piętra - zakończono
•  Malowanie parteru - zakończono
•  Montaż drzwi - zakończono
•  Prace parkieciarskie - zakończono
•  Montaż windy
•  Montaż okładzin kamiennych - 90% (w okresie rozliczeniowym 60%)

Oficyna Północna
•  Wykonanie prac związanych z usuwaniem usterek

Stajnia
•  Wykonanie prac związanych z usuwaniem usterek

Inne
•  Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów
•  Weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room i tekstylia

 


Prace w lutym 2021 r.

Oficyna Północna
• Wykonywanie praz związanych z usuwaniem usterek

Oficyna Południowa i Teatralnia
•  Prace płytkarskie
•  Montaż osprzętu elektrycznego - zakończono
•  Wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni
•  Montaż windy - zakończono
•  Montaż okładzin kamiennych
•  Montaż balustrad i obudowa windy

Stajnia, Oficyna Południowa
•  Wykonywanie praz związanych z usuwaniem usterek

Inne
•  Prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów; rozpoczęcie dostawy zabudów ekspozycyjnych
•  Weryfikacja ofert przetargowych na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room i tekstylia

 


Prace w marcu 2021

Oficyna Południowa i Teatralnia

 • Prace płytkarskie – zakończono
 • Wzmocnienie konstrukcji dachu teatralni – zakończono.
 • Montaż okładzin kamiennych – zakończono.
 • Montaż balustrad i obudowa windy.

Oficyna Północna i Stajnia

 • Wykonywanie prac związanych z usuwaniem usterek.

Inne:

 • Zakończenie prac w ramach umowy na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD i Escape Room (Pokój zagadek).
 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

–    dostawa i częściowy montaż kotar i firan,
–    prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,
–    prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,
–    projektowanie i korekty grafik ekspozycyjnych,
–    montaż oświetlenia i elektroakustyki.

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej:

–    Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia toalet,  oraz mebli kuchennych.


Prace w kwietniu 2021

Oficyna Północna i Stajnia

 • Wykonywanie prac związanych z usuwaniem usterek.

Oficyna Północna, Oficyna Południowa i Teatralnia, Stajnia

 • Wykonywanie prac związanych z usuwaniem usterek.
 • Wykonawca robót budowlanych dokonał zgłoszenia budynków do końcowego odbioru technicznego.

Inne

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

–    prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,
–    prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,
–    projektowanie i korekty grafik ekspozycyjnych,
–    montaż oświetlenia i elektroakustyki.

 • Podpisanie umowy na dostawę, montaż, instalacja, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu warunków środowiskowych (wilgotności i temperatury) w budynkach Oficyny Południowej, Oficyny Północnej, Stajni oraz sali w Teatralni.

 


Prace w maju 2021

Oficyna Północna, Oficyna Południowa i Teatralnia, Stajnia

 • Wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych prac związanych z usuwaniem usterek.
 • Po zgłoszeniu przez wykonawcę robót budowlanych zgłoszenia budynków do końcowego odbioru technicznego trwały czynności związane z odbiorami prac.

Inne

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

    - prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,
    - prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,
    - projektowanie, korekty i wydruki grafik ekspozycyjnych,
    - montaż oświetlenia i elektroakustyki.

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej:

  - prace związane z montażem zaplanowanych w projekcie tablic informacyjnych w budynkach objętych remontem.

 • Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu warunków środowiskowych (wilgotności i temperatury) w budynkach Oficyny Południowej, Oficyny Północnej, Stajnia oraz sali w Teatralni: montaż i odbiór urządzeń oraz szkolenie pracowników.

Prace w czerwcu 2021

Oficyna Północna, Oficyna Południowa i Teatralnia, Stajnia

 • Wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych prac związanych z usuwaniem usterek.

Inne

 • Prace w zakresie realizacji zadania na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia:

- dostawa, montaż i odbiór kotar, firan i dywanów,

- prace koncepcyjne przy wsadach merytorycznych do multimediów,

- prace przy wykonywaniu zabudów ekspozycyjnych,

- korekty, wydruki i montaż grafik ekspozycyjnych,

- montaż oświetlenia i elektroakustyki,

- szkolenie pracowników.

 • Prace w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia i konfiguracji macierzy dyskowej oraz telefonów
 • Przygotowanie zapytania ofertowego na promocję projektu.

Alert Systemowy