Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności
 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa jest dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Niezgodności:

 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
 • Trwają prace nad przygotowaniem brakujących tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik wstawionych na stronę internetową po 23.09.2020 roku. Dokładamy starań, by nowe publikacje były przygotowywane poprawnie.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

    PgUp - przewinięcie strony w górę

    PgDn - przewinięcie strony w dół

    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

    Home - przejście na górę strony

    End - przejście na dół strony

Nie działają skróty klawiszowe:

Spacja i ESC


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Beata Filipowicz promocja@muzeumzamoyskich.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 16:00, na numer telefonu +48 81 85 28 304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 


Aplikacje mobilne

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Zwiedzanie w Polskim Języku Migowym (PJM)

Aby zwiedzić nasze muzeum ze smartfonem w ręku i być na bieżąco z oglądanymi eksponatami wszystkie osoby, a w szczególności osoby g/Głuche i słabosłyszące, mogą skorzystać z darmowej aplikacji „Muzea w Polskim Języku Migowym”. Aplikację można pobrać w sklepach internetowych, w wersji na Android  oraz iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.qrtag.muzeapjm&hl=pl&gl=US


Aplikacja Muzea w Polskim Języku Migowym została przygotowana przez Fundację Polskiego Języka Migowego. Pozwala osobom g/Głuchym i słabosłyszącym poznać zbiory muzealne zgromadzone w 6 muzeach na terenie całej Polski, w tym także w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 


Dostępność architektoniczna

Informacja ogólna

 1.  Nawierzchnia alejek i dojść do budynków jest utwardzona, w większości jest to kostka granitowa.
 2.  Aleje parkowe są utwardzone drobnym żwirem.
 3. Bramy na terenie zespołu pałacowo-parkowego w większości są dostosowane do osób poruszających się na wózkach.
 4. Ławki w parku umożliwiają swobodny transfer osoby o ograniczonej mobilności z wózka na ławkę lub ustawienie wózka równolegle z ławką.
 5. Toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w instalację przywoławczą oraz przewijak znajdują się w Oficynie Północnej, Oficynie Południowej, obok Galerii Sztuki oraz na wystawie „Socrealizm. Galeria Sztuki”
 6. Pokój rodzica z dzieckiem znajduje się obok Galerii Sztuki.
 7. Na terenie założenia pałacowo-parkowego znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń do swobodnej rekreacji, a także zadaszona przestrzeń do odpoczynku i spożywania posiłków.
 8. Miejsce ewakuacyjne znajduje się przy parkingu głównym.
 9. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych, wyjątek stanowi pies przewodnik dla osoby niewidomej.


Parking

 1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane są na parkingu głównym Muzeum i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (2 miejsca).
 2. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z płyt ażurowych wypełnionych ziemią.
 3. Osoby posiadające ważną kartę dla osób niepełnosprawnych parkują bezpłatnie na wyznaczonych miejscach.

Plac zabaw i zadaszona przestrzeń do odpoczynku i spożywania posiłków

 1. Plac zabaw nie jest dostępny dla dzieci poruszających się na wózkach.
 2. W bliskiej odległości placu zabaw i zadaszonej przestrzeni do odpoczynku oraz spożywania posiłków znajdują się 2 toalety typu TOI TOI z pełnym węzłem sanitarnym.


Ekspozycje:

Pałac:


Wejście do pałacu możliwe jest po pokonaniu stopnia o wysokości 16 cm.

 1. Na ekspozycję znajdującą się na I piętrze prowadzą 33-stopniowe schody (4-biegowe z 3 spocznikami). Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby niepełnosprawnej.
 2. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich.
 3. W pałacu istnieje możliwość wypożyczenia lekkiego wózka inwalidzkiego.
 4. Zwiedzanie odbywa w grupie do 25 osób, pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika i trwa ok. 50 min; dzienna ilość biletów jest limitowana.
 5. Zwiedzanie z nagraniem dostępne jest również w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i ukraińskim (tylko dla grup zorganizowanych).
 6.  Istnieje możliwość wypożyczenia przewodnika w alfabecie Braille’a oraz z powiększoną czcionką. Wybrane eksponaty dostępne są również w technice termoformowania (udostępniane po wcześniejszym zgłoszeniu).
 7. Istnieje możliwość specjalnego zwiedzania pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku (po wcześniejszym zgłoszeniu).
 8. Istnieje możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów (po konsultacji z opiekunem ekspozycji).
 9. Zwiedzanie odbywa się po czerwonej wykładzinie o szerokości umożliwiającej swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.
 10. W większości pomieszczeń ekspozycyjnych w Muzeum znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.


Kaplica i Pokój księdza Stefana Wyszyńskiego:

 1. Wejście do Kaplicy możliwe jest po pokonaniu niskiego progu. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 2. W pomieszczeniu znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.
 3. W pokoju księdza Stefana Wyszyńskiego jest ograniczona możliwość manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Galeria Sztuki
 1. Wejście do Galerii Sztuki możliwe jest po pokonaniu podjazdu o wysokości 16 cm. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 2. W pomieszczeniu znajduje się pracownik, który może pomóc lub udzielić odpowiedzi.
 3. W pomieszczeniu znajdują się ławki przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.
 4. W pomieszczeniu znajduje się informacja o ekspozycji w językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim.

 

Powozownia

 1. Wejście do Powozowni możliwe jest po pokonaniu niskiego progu. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 2. W pomieszczeniu znajduje się pracownik, który może pomóc lub udzielić odpowiedzi.
 3. W pomieszczeniu znajduje się informacja o ekspozycji w językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim.

 

Oficyna Północna

 1. Wejście do Oficyny Północnej dla osób z ograniczoną mobilnością znajduje się w bocznej (zachodniej) elewacji. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 2. W drzwiach wejściowych dwuskrzydłowych zastosowany jest otwieracz automatyczny rozwierający oba skrzydła równocześnie.
 3. Podnośnik (dźwig) dla niepełnosprawnych łączący wszystkie kondygnacje znajduje się w holu wejściowym. Na poszczególnych kondygnacjach nie ma dodatkowych barier architektonicznych.
 4. Stanowisko kasowe dostosowane jest do obsługi osób poruszających się na wózkach oraz z dysfunkcją słuchu znajduje się na parterze.
 5. Bawialnia przystosowana dla dzieci ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze.
 6. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na parterze oficyny.
 7. Tyflograficzny plan kondygnacji oraz informacja o przeznaczeniu budynku w alfabecie Braille’a znajduje się w holu wejściowym.
 8. Monitory prezentujące plan założenia pałacowo-parkowego oraz informacje dotyczące Muzeum oraz atrakcji turystycznych regionu, z opcją powiększenia tekstu oraz wyboru języka znajdują się w holu wejściowym oraz w punkcie kasowym.
 9. Pokój pracy twórczej przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze oficyny (dostępny za opłatą).
 10.  Miejsca do wypoczynku znajdują się na każdym piętrze budynku.


Oficyna Północna – projekcja multimedialna „Kozłówka na osi czasu”

 1. Wejście do Oficyny Północnej dla osób z ograniczoną mobilnością znajduje się w bocznej (zachodniej) elewacji.
 2. W drzwiach wejściowych dwuskrzydłowych zastosowany jest otwieracz automatyczny rozwierający oba skrzydła równocześnie
 3. Projekcja multimedialna jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz z dysfunkcją słuchu oraz wzroku.
 4. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na tej samej kondygnacji.


Oficyna Północna – Pokój zagadek

 1. Wejście do Oficyny Północnej dla osób z ograniczoną mobilnością znajduje się w bocznej (zachodniej) elewacji.
 2. W drzwiach wejściowych dwuskrzydłowych zastosowany jest otwieracz automatyczny rozwierający oba skrzydła równocześnie.
 3. Pokój zagadek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na tej samej kondygnacji.


Oficyna Południowa

 1. Wejście do Oficyny Południowej dla osób z ograniczoną mobilnością znajduje się w bocznej (południowej) elewacji. Po pokonaniu niskiego progu jest to również możliwe od strony dziedzińca. Wewnątrz budynku nie ma dodatkowych barier architektonicznych.
 2. Tyflograficzny plan kondygnacji oraz informacja o przeznaczeniu budynku w alfabecie Braille’a znajduje się przy wejściu do łącznika pomiędzy Oficyną Południową a Teatralnią.
 3. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona w instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na parterze oficyny.
 4. Winda łącząca wszystkie kondygnacje, wyposażona w komunikaty dźwiękowe oraz przyciski z oznaczeniami w Braille’u znajduje się w łączniku przy wejściu.


Oficyna Południowa – Bistro „U szafarki”

 1. Bistro „U szafarki” znajduje się na parterze Oficyny Południowej.
 2. Wejście do bistro dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w bocznej (południowej) elewacji. Po pokonaniu niskiego progu jest to również możliwe od strony dziedzińca. Wewnątrz pomieszczenia nie ma dodatkowych barier architektonicznych.
 3. W drzwiach wejściowych dwuskrzydłowych zastosowany jest otwieracz automatyczny rozwierający oba skrzydła równocześnie.
 4. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na tej samej kondygnacji.


Oficyna Południowa – wystawa „Rodzinny Album”

 1. Wystawa „Rodzinny album” znajduje się na piętrze Oficyny Południowej.
 2. Wejście na wystawę „Rodzinny album” dla osób poruszających się na wózkach jest możliwe poprzez łącznik pomiędzy Teatralnią a Oficyną Południową. Wewnątrz pomieszczenia nie ma dodatkowych barier architektonicznych.
 3. Winda łącząca wszystkie kondygnacje, wyposażona w komunikaty dźwiękowe oraz przyciski z oznaczeniami w Braille’u znajduje się w łączniku.
 4. W pomieszczeniu znajduje się pracownik, który może pomóc lub udzielić odpowiedzi.
 5. W pomieszczeniu znajduje się dodatkowa informacja o ekspozycji w językach angielskim.
 6. Fotoplastykon posiada stanowisko dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 7. W pomieszczeniu znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.
 8. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na parterze Oficyny Południowej.


Teatralnia – sala wystaw czasowych

 1. Sala wystaw czasowych znajduje się na półpiętrze Teatralni
 2. Wejście do sali wystaw czasowych dla osób poruszających się na wózkach jest możliwe poprzez łącznik pomiędzy Teatralnią a Oficyną Południową.
 3. W łączniku znajduje się winda łącząca wszystkie kondygnacje, wyposażona w komunikaty dźwiękowe oraz przyciski z oznaczeniami w Braille’u.
 4. W pomieszczeniu znajduje się pracownik, który może pomóc lub udzielić odpowiedzi.
 5. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na tej samej kondygnacji.


Teatralnia – sala teatralna

 1. Wejście do sali teatralnej dla osób poruszających się na wózkach jest możliwe poprzez łącznik pomiędzy Teatralnią a Oficyną Południową.
 2. Winda łącząca wszystkie kondygnacje, wyposażona w komunikaty dźwiękowe oraz przyciski z oznaczeniami w Braille’u znajduje się w łączniku.
 3. Sala teatralna jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami
 4. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na parterze Oficyny Południowej


Stajnia – wystawa Socrealizm. Galeria Sztuki

 1. Wejście na wystawę „Socrealizm. Galeria Sztuki” dla osób z ograniczoną mobilnością znajduje się w bocznej (wschodniej) elewacji budynku.
 2. W drzwiach wejściowych zastosowany jest automatyczny otwieracz, który można aktywować przyciskiem.
 3. W pomieszczeniu znajduje się pracownik, który może pomóc lub udzielić odpowiedzi.
 4. Tyflograficzny plan wystawy znajduje się przy wejściu do budynku
 5. Istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodnika w języku polskim oraz angielskim.
 6.  Informacja o wystawie dostępna jest w alfabecie Braille’a.
 7. Istnieje możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów (po konsultacji z opiekunem ekspozycji).
 8. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona z instalację przywoławczą oraz przewijak znajduje się na tej samej kondygnacji.

 


Dostępność edukacyjna

 1. Istnieje możliwość dostosowania oferty edukacyjnej dla osób ze specjalnym potrzebami (po wcześniejszym zgłoszeniu).
 2. Istnieje możliwość specjalnego zwiedzania pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku (po wcześniejszym zgłoszeniu).
 3. Dla osób niewidzących i słabowidzących przygotowano przewodnik w Brajlu oraz z powiększoną czcionką. Wybrane eksponaty dostępne są również w technice termoformowania (udostępniane po wcześniejszym zgłoszeniu).
 4. W pałacu istnieje możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów (po konsultacji z opiekunem ekspozycji).

 


Alert Systemowy