Autor: Fic-Lazor, Anna

Ogłoszenie o sprzedaży używanej budki parkingowej

6 czerwca 2022

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

O G Ł A S Z A

przetarg ustny (licytację)

na sprzedaż używanej stróżówki – budki parkingowej

 

 

 

 1. Stróżówka – budka parkingowa znajduje się przy wjeździe na parking Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
 2. Przetarg ma charakter publiczny – przetarg ustny (licytacja).
 3. Cena wywoławcza wynosi 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych).
 4. Stawkę postąpienia ustala się na kwotę 50,00 zł brutto.
 5. Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł brutto.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Muzeum nr 18 1240 2409 1111 0000 3603 1014 lub gotówką w kasie Muzeum, najpóźniej w dniu przetargu, do godz.1130.
 7. Wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną.
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta– zostanie zarachowane na poczet ceny.
 9. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zakupu stróżówki-budki parkingowej w wyznaczonym terminie.
 10. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. w Sali konferencyjnej w budynku Administracji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce o godz. 1200.
 11. Przedmiotową stróżówkę – budkę parkingową osoby zainteresowane mogą oglądać
  w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godz. 900- 1400.
 12. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać osobiście w Kancelarii Muzeum lub pod numerem tel. 81/85 28 300.
 13. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu stanowiący załączniki do niniejszego ogłoszenia, będący integralną częścią ogłoszenia.

 

 

 

Załączniki:

 1. Regulamin przetargu

Dyrektor Muzeum

                                                                                              /-/

Kozłówka, 6 czerwca 2022 r.                                          Anna Fic-Lazor

 

 

 

Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o przetargu

na sprzedaż używanej stróżówki-budki parkingowej

 

 

 

Regulamin

przetargu ustnego na sprzedaż używanej stróżówki – budki parkingowej

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż używanej stróżówki – budki parkingowej, zwanego dalej „przetargiem”.
 2. Organizatorem przetargu jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zwane dalej „Sprzedającym” lub zamiennie „Muzeum”.
 3. Przetarg ma charakter publiczny i otwarty.
 4. Forma: przetarg ustny (licytacja).
 5. Przetarg prowadzony jest w języku polskim.
 6. Organem powołanym przez Sprzedającego do wykonywania czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu jest Komisja przetargowa (zwana dalej „Komisją”).
 7. Przetarg prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Do przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanej stróżówki – budki parkingowej.

 

§ 3

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Nabywcą”.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wziąć udział w przetargu:
  1. osobiście lub przez upoważnionego w formie pisemnej pełnomocnika – w przypadku osób fizycznych;
  2. przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru – w przypadku osób prawnych.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
 1. osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
 2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1.

 

§ 4

 1. Cena wywoławcza wynosi 300,00 zł (trzysta złotych) brutto.
 2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

§ 5

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Muzeum nr 18 1240 2409 1111 0000 3603 1014 lub gotówką w kasie Muzeum, najpóźniej
  w dniu przetargu do godz. 1130. W przypadku wpłacenia wadium przelewem decyduje data
  i godzina wpływu środków na rachunek Muzeum.
 2. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zakupu.

 

§ 6

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przetargu przed rozpoczęciem przetargu.

 

§ 7

Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. w Sali konferencyjnej w budynku Administracji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, o godz. 1200.

 

§ 8

 1. W celu przeprowadzenia przetargu Dyrektor Muzeum powołał komisję przetargową.
 2. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.
 3. W sali przetargowej mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w przetargu.

 

§ 9

 1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg przez podanie do publicznej wiadomości:
 1. przedmiotu sprzedaży,
 2. ceny wywoławczej,
 3. wysokości wadium,
 4. pouczenia, że skutkiem uchylenia się od zakupu będzie przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu,
 5. listy uczestników przetargu,
 6. stawki postąpienia,
 7. terminu uiszczenia ceny nabycia.

 

§ 10

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników.

 

§ 11

 1. Przetarg rozpoczyna się od ogłoszenia stawki wywoławczej sprzedaży.
 2. Stawkę postąpienia ustala się na kwotę 50,00 zł lub jej wielokrotność.
 3. Zaoferowana stawka przestaje wiązać uczestników przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą o co najmniej minimalne postąpienie.
 4. Po ustaniu postąpień osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wygrała przetarg i zamyka przetarg.

 

§ 12

 1. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na poczet wylicytowanej ceny nabycia stróżówki – budki parkingowej.
 2. Wadium wniesione przez uczestników, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

 

§ 13

 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
 2. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 1 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 3. Termin odbioru stróżówki – budki parkingowej – niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, jednak nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Koszty transportu i załadunku pokrywa Nabywca.

 

§ 14

 1. Protokół z przetargu sporządza i podpisuje komisja przeprowadzająca przetarg.
 2. Protokół jest jawny dla wszystkich uczestników przetargu.
 3. Protokół stanowi podstawę do sprzedaży stróżówki – budki parkingowej.

 

§ 15

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu, o czym poinformuje w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu.

 

§ 16

 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Dyrektora Muzeum w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wniesienie skargi wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą stróżówki - budki parkingowej.

 

 

Dyrektor Muzeum

                                                                                              /-/

Kozłówka, 6 czerwca 2022 r.                                                      Anna Fic-Lazor

 

 

 

Alert Systemowy