O projekcie

 


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” nr POIS.08.01.00-00-0016/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


Cele projektu

Celem projektu jest zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego, zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum oraz zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów i zwiedzających.


Celem bezpośrednim jest:

    przeprowadzenie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich w budynkach oficyny północnej, oficyny południowej z częścią teatralni i w dawnej stajni;
    zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowej działalności kulturalnej;
    dostosowanie obiektów i oferty programowej Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych;
    wdrożenie nowej szerszej oferty kulturalno-edukacyjnej;
    utworzenie i modernizacja wystaw stałych;
    zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;
    rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.


Celem pośrednim jest:

    zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muzeum i całego regionu;
    rozwój społeczno-ekonomiczny Kozłówki oraz Lubelszczyzny;
    zwiększenie powszechnego udziału w życiu kulturalnym;
    wzrost poziomu edukacji kulturowej społeczeństwa;
    zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dla osiągnięcia powyższych celów, w ramach przedmiotowego projektu, przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w budynkach: oficyny północnej,  oficyny południowej wraz z wykonaniem łącznika między oficyną a teatralnią, teatralni oraz dawnej stajni.

Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie umożliwią przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu planuje się także zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych obiektów, który będzie wykorzystywany na cele związane z wdrażaniem działań kulturalno-edukacyjnych, w tym też na potrzeby tworzonych nowych wystaw stałych.
Dodatkowo, w ramach projektu, zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji.


Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej w dotychczas nieużytkowanych i niszczejących zabytkowych obiektach. Nowa przestrzeń kulturowa wyniesie 2 174,60 m2 i stanowić będzie 85,79% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem.

W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowy program kulturalno-edukacyjny, którego celem będzie: podniesienie jakości uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna społeczeństwa, wypracowanie mechanizmów ułatwiających prowadzenie efektywnego dialogu społecznego, aktywizacja środowiska lokalnej społeczności oraz turystów.


Szczegółowy opis  nowo wdrażanej oferty kulturalno-edukacyjnej:

Projekt zakłada stworzenie nowych ofert i programów dla odwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, przywołujących wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji. Z drugiej strony, jako swoisty „chichot historii”, według słów Adama Zamoyskiego, syna ostatnich właścicieli majątku, uznać należy to, że znalazły tu miejsce zbiory sztuki z lat 1949-1955, gloryfikujące nową, socjalistyczną rzeczywistość. Poprzez zestawienie tych dwóch okresów jest okazja pokazać zagładę starego świata, wspaniałej kultury, pełnej dzieł sztuki, pięknych przedmiotów i to, co przyniosło ze sobą przyjście nowego człowieka, nowej ideologii, nowej władzy. Jest to również okazja do budowania u odwiedzających muzeum świadomości historycznej i kulturalnej, odpowiedzialności za kulturę, jaka spoczywa na każdym obywatelu.

W ramach projektu planowane jest udostępnienie turystom dodatkowej infrastruktury, która nie była do tej pory dostępna – oficyn północnej i południowej, dawnej stajni remontowej oraz sali
na piętrze teatralni. Miejsca te zostaną przeznaczone na nowe stałe wystawy, wykorzystujące urządzenia i programy multimedialne oraz zakładające interakcję ze zwiedzającymi. W ofercie znajdą się także cykle działań, odbywających się w nowych przestrzeniach, powiązane ze sobą tematycznie.

W ramach projektu „Akademia kozłowiecka” realizowane będą cykle wykładów i spotkań oraz zajęć praktycznych – warsztatów, kursów, pokazów, przybliżających dawną kulturę ziemiańską. Organizowane będą także prezentacje różnorodnych wystaw, którym towarzyszyć będą pokazy technik sztuk plastycznych, z możliwością ich wypróbowania przez publiczność. Posiadając salę widowiskowo-wystawienniczą Muzeum będzie mieć możliwość wystawiania przedstawień teatralnych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, współpracując z mieszkańcami gminy, powiatu czy województwa. Będzie także zaspokajać potrzeby muzyczne swoich gości, organizując koncerty, przeglądy, np. chórów, kursy muzyczne. Zostaną urządzone atelier, w których artyści będą mieć możliwość pracy twórczej, z możliwością obserwowania procesu twórczego przez zwiedzających.

Zostanie rozszerzona oferta zajęć edukacyjnych i warsztatów związanych tematycznie
z charakterem zbiorów Muzeum, a także z problematyką organizowanych wystaw czasowych. Oferta edukacyjna skierowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych oraz seniorów, obejmie też osoby niepełnosprawne.

Ponadto na etapie eksploatacji zostaną utworzone 3 nowe trwałe miejsca pracy
na stanowiskach: specjalista ds. edukacji, pomoc muzealna, asystent muzealny.

 

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu wynosi     38 702 265,93

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi    24 786 333,61

 

Zakończenie projektu 30 czerwca 2023 r.

Alert Systemowy