Autor: Beata Filipowicz

„Manewry” konserwatorskie, czyli warsztaty pk. Zabytek 24 „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”

12 marca 2024
„Manewry” konserwatorskie, czyli warsztaty pk. Zabytek 24 „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”

„Manewry” konserwatorskie, czyli warsztaty pk. Zabytek 24 „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”

„Manewry” konserwatorskie, czyli warsztaty pk. Zabytek 24 „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”

12 marca 2024 w Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyły się warsztaty pk. ZABYTEK - 24 „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”. Organizatorem szkolenia był Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu.

 

Spotkanie miało na celu wypracowanie optymalnych strategii ochrony dziedzictwa narodowego w sytuacjach kryzysowych, właściwe przygotowanie Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w tym zakresie oraz wymianę doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z opieką i poszanowaniem dziedzictwa kultury na wypadek zagrożeń.

Podczas spotkania omawiano zagadnienia:

1. Plany ochrony muzeum. Planowanie, organizacja i zabezpieczenia zbiorów na wypadek zagrożenia. Analiza ryzyka i współdziałanie poszczególnych służb.

2. Raport i fotografia w ochronie dóbr kultury. Algorytm postępowania żołnierzy podczas dokumentowania zniszczeń oraz rozwiązania funkcjonujące w innych służbach (WUOZ, Policja, ŻW).

3. Przygotowanie zabytków ruchomych do ewakuacji – zasady i praktyka. Prezentację na ten temat przedstawiły panie Jolanta Grzechnik i Karolina Kuchno z Działu Konserwacji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

W ramach warsztatów ZABYTEK-24 wzięli udział przedstawiciele: Narodowego Instytutu Muzeów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie, 19. Brygady Zmechanizowanej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie.

 

Wydarzenie stanowiło istotny krok w kierunku zwiększenia świadomości i umiejętności w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego w sytuacjach kryzysowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój tej ważnej dziedziny.

 

Alert Systemowy