Remont tarasu południowego budynku pałacu Zamoyskich

12 listopada 2021
Taras południowy pałacu.jpg

Taras południowy pałacu.jpg

Taras południowy pałacu.jpg

8 listopada 2021 roku nastąpił odbiór prac realizowanych w ramach zadania „Kozłówka, Pałac Zamoyskich (XIX/XX w.) – remont tarasu południowego”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w programie „Ochrona zabytków”. Projekt obejmował wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy tarasie południowym pałacu Zamoyskich z uwagi na silne zawilgocenie, co powodowało destrukcję substancji zabytkowej.

Pałac w Kozłówce, zbudowany w latach 1736-1742 przez Michała Bielińskiego, wg projektu Józefa II Fontany. Przebudowany między 1907 a 1911 r., przez hrabiego Konstantego Zamoyskiego, zyskał wieże i tarasy: z portykiem od zachodu, ze schodami na elewacji ogrodowej oraz tarasy boczne, z trzema arkadami od frontu, na parterze zamkniętymi tralkowymi balustradami. Górne balustrady zwieńczone zostały żeliwnymi grupami putt firmy Le Val d’Osne (Francja). Przy tarasie południowym, dobudowanym między 1903 a 1909 r. roboty kamieniarskie wykonał mistrz Teodor Wycisło.

Podczas przeprowadzonego przeglądu budynku pałacu zaobserwowano pogłębiające się zniszczenia gzymsu wieńczącego tarasu południowego. Forma zniszczeń wskazywała jako przyczynę silne zawilgocenie muru, którego źródło zlokalizowano w górnej płaszczyźnie tarasu. Głuche odstuki okładzin ceramicznych potwierdzały tę hipotezę. Po skuciu okładziny stwierdzono, iż całe podłoże jest silnie zawilgocone, a zdezintegrowana zaprawa była zupełnie mokra pomimo długiego okresu bez deszczu. Taki stan powodował degradację substancji zabytkowej i wymagał pilnej interwencji.

Program prac obejmował usunięcie okładzin ceramicznych i oczyszczenie powierzchni tarasu, wykonanie membrany przeciwwilgociowej, położenie warstwy nawierzchniowej z zaprawy cementowej z wypełniaczem piaskowym, impregnację hydrofobizującą powierzchni, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie prac konserwatorsko-naprawczych w obrębie gzymsu wieńczącego, a także opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 81 581,30 zł netto, w tym dotacja MKDNiS wyniosła: 50 000,00 zł netto.

 

Alert Systemowy